logo_new.jpg

กับกรุลูกปัดอีกกรุ พร้อมสุริยเทพ ที่เพิ่งเปิดเผย วันนี้ที่ อพท.อู่ทอง มีการนัดภาคีร่วมงานเป็นร้อยคนไปประชุมบอกเล่ารายงานสิ่งที่ทำกว่า ๓๐ รายการ และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ก็ได้เข้าร่วมตามคำเชิญชวนของ อพท.โดยทำเป็น MOU ๓ ปี แล้วค่อย ๆ ปรับขยับมาตลอด ๓ ปี ทั้งที่คิดได้เอง หารือกัน และที่ อพท.ขอให้ทำเพิ่ม ลองดูลำดับที่ได้รายงานในวันนี้นะครับ บันทึกข้อตกลง อพท.และ หพท. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ด้วยวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประมวลรวบรวม สนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ของเมืองโบราณอู่ทองผ่าน หลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด อย่างรอบด้าน ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. เพื่อจัดทำเอกสาร หนังสือ สื่อความรู้ เรื่องเมืองโบราณอู่ทอง ผ่านหลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัดเพื่อเผยแผ่ นำเสนอ สื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และ ใช้ในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอู่ทองเมืองโบราณ ๓. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ "อู่ทองเมืองโบราณ" ในมิติต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์พันธกิจของคนอู่ทอง สุพรรณบุรี และ อพท. บนพื้นฐาน หลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด ๑ การประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง อู่ทองเมืองโบราณ เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม

ผ่านหลักฐานพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด

ณ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ๑) ได้ ชุดองค์ความรู้ว่าด้วย เมืองโบราณอู่ทอง : หลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด อย่างรอบด้าน ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒) ได้ เอกสาร หนังสือ และ สื่อความรู้ที่ดีมีคุณค่าว่าด้วย เมืองโบราณอู่ทอง ผ่านหลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด ๓) เกิด การมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในชุมชนชาวอู่ทอง สุพรรณบุรี แวดวงวิชาการ ประชาชนพลเมือง ผู้ประกอบการ ข้าราชการ ชุมชนท้องถิ่น สื่อสาธารณะอย่างขยายวง ๔) เกิด การรับรู้และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของเมืองโบราณอู่ทอง ผ่านหลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและเรื่องราวของลูกปัด ๕) เกิด การริเริ่มยกระดับ สร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ "อู่ทองเมืองโบราณ" ในมิติต่าง ๆ บนพื้นฐาน หลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด จากการประมวลผล สามารถสรุปโดยสังเขป เมืองโบราณอู่ทองและความสำคัญ ดังรายละเอียดที่ยกมาข้างต้นได้ว่า ๑. เป็นเมืองโบราณสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งเมื่อกว่า ๒,๐๐๐ ปีก่อน สามารถย้อนอดีตอันรุ่งเรืองได้ถึงสมัยพุทธกาล ผ่านสุวรรณภูมิ ฟูนัน ถึง ทวารวดี ฯ ๒. เป็นศูนย์กลางการเดินทางค้าขายสำคัญของโลกตะวันออกและตะวันตก จากหลักฐานรอยลูกปัดจำนวนมากและหลากหลายจากทั้งสองฟากฝั่งซีกโลก ๓. เป็น "ปุระ - เวียง - เชียง - มหานคร" ของผู้คนหลากหลายชาติ ศาสนา อารยและวัฒนธรรม ๔. เป็นต้นแบบการจัดการ "เมืองและเรื่องน้ำ" อย่างพิเศษ ด้วย พุ คู ห้วย ฝาย คอก สระ บาราย ทำนบ tank ท่า ฯ ๕. มีรอยเริ่มแรกพระพุทธศาสนาที่สถาปนาตั้งมั่นพร้อมหลักฐานและหลักธรรมสำคัญหลากหลายนิกายกลุ่ม ๖. เป็นต้นทางแห่ง "สายธารอารยธรรมไทยพุทธ" ถึงทุกวันนี้ ข้อพิจารณา ในการพิจารณาประกอบการพัฒนา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะเมืองโบราณ เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ๕ มิติ ประกอบด้วย ๑. ความเป็นเมืองโบราณ : อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ๒. เฉพาะเรื่องลูกปัดและพระพุทธศาสนา

การศึกษาเพิ่มเติม / การประมวลฯ / การพัฒนาต่อ / ฯลฯ

๓. แผนพัฒนา อพท. และ การขับเคลื่อน ๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวอู่ทอง / สุพรรณบุรี / ไทย / ฯลฯ ๕. การบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : จากภายใน และ ในทุกสาขา คงเหลือเป็น โครงการศึกษาประมวลรวบรวมองค์ความรู้ "รอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม และ รอยลูกปัดโบราณ "อู่ทอง" ในความรับผิดชอบของ หพท. คือ

๑) การสำรวจศึกษาประมวลรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัดที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองโบราณอู่ทองอย่างกว้างขวางและรอบด้านโดยละเอียด

๒) การเรียบเรียงและจัดทำหนังสือประมวลองค์ความรู้ เรื่อง "เมืองโบราณอู่ทอง : หลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มและรอยลูกปัด" ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับเป็นเอกสารหลักในการอ้างอิงและพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษอู่ทอง ๒ ที่ได้ทำมาแล้ว ๑) โครงการศึกษากรณีศึกษาเมืองโบราณในภูมิภาค ที่มีความสำคัญคล้ายคลึงและเทียบเคียงกับเมืองโบราณอู่ทอง(พร้อมกับเรื่องลูกปัด) ที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์การท่องเที่ยว : ชวา สค,๕๗ ๒) หนังสือ อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน : ๕๗ - ๕๘

๓) โครงการศึกษาต้นทางพระพุทธศาสนาในอินเดียสู่อู่ทองที่ลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวารี ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาอินเดียสมัยอมราวดี : กพ.-มีค.๕๘

๔) โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยทองโบราณที่แดนทองของไทย : อู่ทอง สุพรรณบุรี Golden of U-Thong by the world expert on Ancient Gold from London : มีค.๕๘

๕) โครงการศึกษาประมวลรวบรวมองค์ความรู้รอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่มและรอยลูกปัดโบราณ "อู่ทอง : ความสัมพันธ์พันปีที่อาเซียน” : มีค.๕๘ – กย.๕๘ ๓ ที่กำลังดำเนินการ โครงการศึกษาประมวลรวบรวมองค์ความรู้รอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่มและรอยลูกปัดโบราณ "อู่ทอง : ความสัมพันธ์พันปีที่อาเซียน" 

 

วัตถุประสงค์ ๑) ทำการสำรวจศึกษาพื้นที่ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอู่ทอง โดยเฉพาะในสหภาพเมียนม่า มาเลเซีย เวียตนาม กัมพูชา ลาว รวมทั้งในประเทศไทยที่ร่วมสมัยทวารวดี พร้อมรายงานผลการศึกษาเพื่อประกอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษอู่ทอง

๒) การจัดทำคู่มือนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีพระพุทธศาสนาและลูกปัดของพื้นที่พิเศษอู่ทอง เชื่อมโยงถึงทั่วประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

๓) การจัดนำเที่ยวพื้นที่พิเศษอู่ทอง เน้นประวัติศาสตร์โบราณคดีพระพุทธศาสนาและลูกปัดที่เชื่อมโยงถึงประชาคมอาเซียน แก่กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชนด้านการท่องที่ยว

๔) การนำเสนอ เผยแพร่สู่วงกว้างในโอกาสต่าง ๆ ที่ได้ทำมาแล้ว

(อื่น ๆ)

๑) การเชิญนักวิชาการนานาชาติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาการนำเสนอสู่นานาชาติ : Dr.Brigitte Borrel, Dr.James Lankton, Dr.Peter Skilling, Dr.Anna Bennet

๒) การนำกรณีศึกษาสู่นานาชาติ เช่น ที่พิพิธภัณฑสถานอารยธรรมอาเซียนแห่งสิงคโปร์ (๒๔-๒๖ กค.๕๘), การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยลูกปัดหิน ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งคานธีนคร (๑๐-๑๔ สค.๕๘) และเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติต่าง ๆ

๓) การนำเสนอทางสื่อสาธารณะ เช่น สารคดี Inflight ของการบินไทย โดยพาโนราม่า, บทความเรื่องลูกปัดในนิตยสารเล่มปฐมฤกษ์ Senses & Scene เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ หัวข้อ “เริ่มที่อู่ทอง”

๔) การจัดทำเว็บเพจ fb คุยกับหมอบัญชา ว่าด้วยลูกปัด พระพุทธศาสนา ฯลฯ ๔ ที่อาจจะพิจารณาทำ

๕) การจัดพิมพ์หนังสือ “ทองที่อู่ทอง” และ “รอยโรมันที่อู่ทอง”

๖) การจัดพิมพ์หนังสือฉบับภาษาอังกฤษ “ลูกปัดอู่ทอง แม่กลอง-ท่าจีน” และ “รอยแรกพระพุทธศาสนาที่อู่ทอง แม่กลอง-ท่าจีน” ร่วมกับสยามสมาคม และ สำนักพิมพ์ ริเวอร์บุคส์

๗) การประมวลและจัดพิมพ์หนังสือว่าด้วยจารึกหลักธรรมที่อู่ทองและทวารวดีในภาคกลางประเทศไทย โดย อาจารน์ปีเอตร์ สกิลลิ่ง และ อาจารย์ศานติ ภักดีคำ

๘) การประมวลงานการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีของ ดร.เอียน โกลฟเวอร์ ที่ดอนตาเพชร สุสานใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำจรเข้สามพัน...อู่ทอง

ซึ่งหลังการหารือ อพท.ยังขอให้ทำต่อตามที่ว่าอาจจะทำทั้งหมด ซึ่งคงต้องขอคิดดูอีกสักระยะว่ายังไงดี แต่ที่ผมได้โบนัสพิเศษวันนี้คือได้พบคนอู่ทองที่เคยเก็บหาค้าขายลูกปัดอู่ทองเข้ามาหาและชื่นชมหนังสืออู่ทองที่รอการฟื้นคืนว่าทำได้อย่างเหลือเชื่อว่าจะมีคนทำได้ ท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ติดกับร้านทองและร้านขัดลูกปัด จึงซื้อหาและค้าขายไปด้วย ขนาดมี มจ.ธิดากรมพระยาดำรงมาซื้อถึงบ้าน น้องชายบอกว่าขายได้เป็นล้าน ๆ บาท ผมจึงขอดูเท่าที่เหลือ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ของอู่ทอง ของใต้ และ ของปนกันจากหลายที่มีใหม่ด้วย ลองดูเอาเองนะครับ ภาพเรียงกันเป็นชุด ๆ นะครับ ขากลับวันนี้ รถติดมากทั้งที่แจ้งวัฒนะและบรมราชชนนี นายโรจน์จึงพาเที่ยววงแหวนอุตสาหกรรมถึงสะพานภูมิพลที่คลองลัดมะยม ได้ภาพฟ้าสวยพอ ๆ กับฟ้าเย็นที่อู่ทองเมื่อวานนี้ครับ

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
 
รูปที่13
 
รูปที่14
 
รูปที่15
 
รูปที่16
 
รูปที่17
 
รูปที่18
 
รูปที่19
 
รูปที่20
 
รูปที่21
 
รูปที่22
 
รูปที่23
 
รูปที่24
 
รูปที่25
 
รูปที่26
 
รูปที่27
 
รูปที่28
 
รูปที่29
 
รูปที่30
 
รูปที่31
 
รูปที่32
 
รูปที่33
 
รูปที่34
 
รูปที่35
 
รูปที่36
 
รูปที่37
 
รูปที่38
 
รูปที่39
 
รูปที่40
 
รูปที่41
 
รูปที่42
Joomla templates by a4joomla