logo_new.jpg

On Dhamma Practice by Buddhadasa (2)
พุทธทาสปรารภ เรื่อง การปฏิบัติธรรม
(bunchar.com การพระศาสนา, เพื่อแผ่นดินเกิด 20160520)

"... การเขียน ได้เขียนตามเหตุผลที่ข้าพเจ้าค้นคว้ารวบรวมไว้เพื่อเป็นแนวสำหรับตนเองในบัดนี้และเบื้องหน้า ... เมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือน ข้าพเจ้าได้ไปแสดงเทศนาเรื่อง การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ณ พุทธธรรมสมาคม สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ... ด้วยเหตุนี้ จึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นตามสมควรและเท่าที่จะสามารถ เพื่อหวังจะเป็นเงื่อนแรก ที่จะดึงดูดให้ใจของผู้มีความสามารถยิ่งขึ้นไป ช่วยกันคิดช่วยกันเขียนและเปิดเผยส่วนที่ยังขาด จนกว่าจะพอเพียงในวงการณ์ของการรื้อฟื้นปฏิบัติธรรมนี้ ..."

"...เป็นการเขียนภายในนามแห่งผู้เป็นทาสของพระพุทธองค์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ทูลถวายสิทธิ์ เพื่อเกิดเป็นพระพุทธสมมติขึ้นบงการให้ข้าพเจ้าทำทุก ๆ อย่างโดยทันที ในขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจของข้าพเจ้าเองว่า สิ่งที่ต้องกระทำด้วยความพยายามทั้งหมดที่มีอยู่ รวมทั้งชีวิต เพื่อบำรุงรักษาพระศาสนาของพระองค์ในส่วนที่ยังขาดอยู่ สิ่งนั้น ซึ่งในบัดนี้ ได้แก่การปฏิบัติธรรมโดยแท้"

(การปฏิบัติธรรม โดย พุทธทาส น.๘-๙ - ๒๔๗๗)

 

ภาพการเวียนเทียนที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เมื่อคืนวิสาขบูชา ๒๐ พค.๒๕๕๙

Joomla templates by a4joomla