Print

We, The Slower Success 
ส่วนผู้นี้ ต้องแกะเขี่ยขูดเกลาด้วยตนเองนาน
(bunchar.com การพระศาสนา 20160719_1)

เราลองเทียบเคียงดูกับเมื่อเราตีปัญหายุ่งยากเนื่องโยงซับซ้อน ถ้าเหตุผลของเราเตรียมพร้อมมากพอ ได้แง่คิดนิดเดียวโดยใครบอกให้ เราก็เกิดความแจ่มแจ้ง คิดตกเรื่องนั้นแล้วเรื่องนี้แล้วเรื่องโน้น วูบวาบไปถึงเรื่องที่แม้ใครจะตั้งกระทู้ถามขึ้นใหม่อย่างไรก็เป็นตอบได้หมดในแง่ปัญหาอันมีประเด็นเดียวกันเป็นมูลเหตุ

นี่ก็คือทำนองแห่งการเกิดของอริยมรรคของบุคคลผู้ขิปปภิญญา ฉันใดก็ฉันนั้น ส่วนผู้ที่ต้องทำความเพียร สร้างอริยมรรคถึง ๔ ครั้ง ก็เช่นกับไฟที่ต้องตั้งพิธีสุม ๔ คราว ซึ่งเป็นเพราะเชื้อสดเกิน หรือสุมไม่ถูกวิธีนั่นเอง

แต่าำหรับผู้ทำความเพียรพยายามอย่างหนักแล้วบรรลุถึงพระอรหันต์ได้โดยรวดเดียว ก็เช่นเดียวกับผู้เป็นขิปปาภิญญา ต่างกันแต่ผู้เป็นขิปปาภิญญาได้รับคำสะกิดจากผู้อื่นนิดเดียวก็รู้ ส่วนผู้นี้ ต้องแกะเขี่ยขูดเกลาด้วยตนเองนานจึงจะรู้ เท่านั้น

การปฏิบัติธรรม โดย พุทธทาส ภิกขุ หน้า ๓๕


ภาพ หมู่นกที่ริมฝั่งสระนาฬิเกร์ สวนโมกข์กรุงเทพ เมื่อวันก่อนอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

๑๙ กค.๕๙