logo_new.jpg

๘๘ ปี ภาวนาโพธิคุณ กับทีปภาวันแห่งสมุย
88th Aj.Poh @ The Dhamma Lighthouse Of Samui

(bunchar.com การพระศาสนา2020130_2)

 

      การไปสมุยเมื่อวันก่อนเพียง ๓ - ๔ ชม.ของผมนั้น เพื่อเพียงการนี้ขอโอกาสกราบหารือท่าน อ.โพธิ์ พร้อม คุณจิ๋มและพี่ตุ่นตามที่ท่านบอกว่า ให้ไปร่วมด้วยช่วยการงานทีปภาวันบนสมุย ๑๕ ปี ที่ท่านเริ่มกันมานั้นทุกวันนี้ ประภาคารปัญญาแห่งนี้มีกิจการพระพุทธศาสนาแน่นมากในทุกเดือน

   ทุกวันที่ ๓ - ๑๐ หลักสูตรภาวนาภาษารัสเซีย กับเทป อ.ฮูเบอร์ต
   ทุกวันที่ ๑๑ - ๑๘ หลักสูตรภาวนาภาษาอังกฤษ เริ่มต้น กับไรน์ฮาร์ด
   ทุกวันที่ ๑๒ - ๑๗ หลักสูตรภาวนาภาษาไทย กับท่าน มานพ มานิโต
   ทุกวันที่ ๒๐ - ๒๗ หลักสูตรภาวนาภาษาอังกฤษ กับท่านธัมมวิทู

      โดยกำลังนี้ ท่านกำลังสร้างอีกเจติยสถานอย่างอมราวดีที่ผมยอมเสมอ ส่วนผลการหารือนั้น ได้แนวทางร่วมกัน ๕ ประการ ที่จะค่อย ๆ จัดระบบให้เป็นกระบวน ...

   ว่าด้วยอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร
   ว่าด้วยระบบริการ อำนวยความสะดวก และบุคคล
   ว่าด้วยหลักสูตร วิทยากร การประสานจัดการ
   ว่าด้วยผู้เข้าร่วม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
   ว่าด้วยการบันทึกประมวลรวบรวม บริหารจัดการตามสมควร

      โดยจะประสานเชิงระบบกับสวนโมกข์กรุงเทพเป็นเสมือนหน่วยภาวนาและพัฒนางานภาวนาเพื่อผู้คนส่วนเพื่อนรัสเซียที่มาช่วยการอยู่นั้นน่าจะเกิด ๓ การ
   จุดประสานงานต่างประเทศฝ่ายรัสเซียและยุโรปตะวันออก
   คนช่วยแปลงานท่าน อ.และพุทธเถรวาท ภาครัสเซีย
   อาจมีการอบรมภาวนาน้อย ๆ ขึ้นที่สวนโมก์กรุงเทพ ดูสักยก

ประภาคารแห่งพุทธปัญญาที่สมุยกำลังเพิ่มแสงขอรับ

๓๐ มค.๖๓ ๐๖๓๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
 
 
Joomla templates by a4joomla