logo_new.jpg

Follow Our Lord Foot Path Together 
พรุ่งนี้ ร่วมกันตามรอยบาทพระศาสดา
(bunchar.com การพระศาสนา 20160718_4)

อาสาฬหบูชา พรุ่งนี้
ที่สวนโมกข์กรุงเทพมีกิจกรรมมากมายตามปกติ
ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ น. ตลอดถึงวันเข้าพรรษา
เพราะตลอดคืนจะมีเพ็ญภาวนาชาคริานุโยค
ข้ามคืนกันด้วย

เฉพาะการประทักษิณบูชาพระพุทธองค์
ที่เราเรียกกันติดปากว่าเวียนเทียน ที่มี ๓ รอบนั้น
สังเวชนียสถานจำลองของสวนโมกข์กรุงเทพ
กำลังงดงามยิ่ง
๑ - มหาสาละอินเดียที่ได้มาจากวัดญาณเวศกวันทำตำบลประสูติสมมุติ กำลังตั้งยอดสูงขึ้นเรื่อยๆ
๒ - พระศรีมหาโพธิ์พุทธชยันตีจากอินเดีย สมมุติตำบลทรงตรัสรู้ ก็แตกสาขาทั้ง ๔ รอบลำต้นใหญ่ให้ตั้งมั่นต่อไปเรื่อย ๆ
๓ - โพธิ์สามสีพันธุ์พิเศษ ณ ตำบลปรินิพพาน ก็แผ่พุ่มกว้างอยู่บนกอพุดสารพัด
๔ - ขณะที่ธรรมจักรพุทธชยันตี ณ ตำบลปฐมเทศนาสมมุติ ก็ยังมั่นงคงเสมออยู่ที่ริมสระนาฬิเกร์

 

แต่อีกสิ่งพิเศษ สำหรับอาสาฬหบูชานี้
นอกเหนือจากนิทรรศการภาพพุทธประเพณีของชาวไทยทั้ง ๔ ภาคบนโถงชั้น ๒ ที่หากใครยังไม่ได้ชม ขอเชิญให้แวะไปชม

โดยพรุ่งนี้ จะประดิษฐานอีก ๒ รอยพระพุทธบาทจำลอง ที่ปักดิ้นทองอย่างงดงามยิ่ง

รอยหนึ่ง เป็นพระพุทธบาทสี่รอย ของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ที่มาโปรดพวกเราแล้ว มีภาพประกอบอะไรบ้าง 
ธรรมจักรกี่ซี่ 
ไก่ นาค เต่า โค คืออะไร
เจดีย์กับฉัตรรวมกัน ๗ และ อีก ๗ บัว อะไร ?

อีกรอย มีอะไรบ้าง ?
บางคนว่าเป็นคติให้ได้รู้ว่า 
"ในรอยเท้านี้ พระองค์ทรงเป็นมาหมดแล้ว"

แต่ที่ผมชอบมาก ว่า
"จะจัดวางและพัฒนาชีวิตไว้ตรงตำแหน่งไหน ?
กลางฝ่างพระบาท ที่โคนหรือปลายนิ้ว
หรือว่า แค่เพียงที่ส้น...พระบาท"

อยากรู้ เชิญไปร่วมหรือตามไปดูกันเองนะครับ

ผมจะไปรอร่วมปลูกลั่นทม ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ น.
เข้าใจว่าน่าจะเสร็จกันก่อนฟังธรรมกถาอาสาฬหบูชาของท่านอาจารย์พุทธทาส
และก่อนพระภิกษุ ๙ รูปจากวัดแจ้งจะมาถึง

๑๘ กค.๕๙

Joomla templates by a4joomla