logo_new.jpg

7 Steps to Eradicate Kilesa 
ต่อไปนี้ เป็นลำดับของการตัดสัญโญชน์
(bunchar.com การพระศาสนา 20160720)

บรรดาความรูhสึกอันชั่วร้ายภายในใจ ถ้าเพ่งส่วนที่หยาบ ๆ เห็นได้ง่ายก็เรียกกันว่ากิเลส ประมวลเข้าเป็นพวก ๆ มี ๓ พวก คือ โลภ โกรธ หลง หรือ ราคะ โทสะ โมหะ ถ้าเพล่งส่วนที่ละเอียดแบ่งออกไปแล้ว เรียกกันว่าอนุสัย (เพราะนอนนิ่งอยู่ในสันดาน) บ้าง, เรียกสัญโญชน์ (เพราะผูกจิตสัตว์ไว้) บ้าง ฯลฯ

ในที่นี้ จะยกขึ้นกล่าวเฉพาะในเมื่อทำหน้าที่ผูกจิตสัตว์หรือเมื่อเรียกว่า สัญโญชน์ มี ๑๐ ชนิด คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

... ๓ สิ่งแรกเป็นโมหะ ลำดับที่ ๔ เป็นราคะ ๕ เป็นโทสะ ...

๕ สิ่งสุดท้าย จัดเป็นราคะและโมหะอย่างประณีตสูงขึ้นไป สามารถผูกมัดสัตว์ไว้ แม้ในภพอันสูง ได้แก่ รูปภพและอรูปภพ อันเป็นสถานที่เรียกกันตามธรรมดา ว่า พรหมโลก

การปฏิบัติธรรม โดย พุทธทาส ภิกขุ


ภาพ ดอกบัวและดอกเข้าพรรษา บูชาพระพุทธองค์และพระธรรมจักร ที่สังเวชนียสถานสมมุติในสวนรถไฟ-สวนโมกข์กรุงเทพฯ เมื่อวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

๒๐ กค.๕๙

Joomla templates by a4joomla