logo_new.jpg
คือประโยชน์+สุข ... สร้างสันติภาพโลก
Let Your Passion be Equanimity
(bunchar.com การพระศาสนา 20210328_1)
มี ๓ ท่าน ที่ผมขอพรอักษรา บนผนังนี้
" ... สวนโมกข์ คือเครื่องมือสร้างสันติภาพโลก ... "
อ.หมอประเวศ วะสี ลงไว้
" ... ประโยชน์ + สุข ... " อ.หมอเกษม ยกพระพุทธพจน์มาย้ำมอบให้
" ... ขอแสดงความยินดีครับ ... " อ.พาสิทธิ์ ผู้แทนรัฐมนตรี อว.รองรับ
" ... Let Your Passion be Equanimity ... " ที่อยู่ใจกลาง
มีคนขอท่าน อ.ชยสาโร บรรจงจารใส่ไว้
แปลว่า ขอให้เป็นกุศฉันทะอันพร้อมด้วยความมีใจสงบมั่นอยู่
กราบขอบพระคุณขอรับผม
๒๘ มีค.๖๔ ๐๕๒๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
Joomla templates by a4joomla