logo_new.jpg
งานวิจัยนี้จะสำเร็จหรือไม่ อาตมาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสองข้อนี้
SuccessOrNot, DependOnTheseTwo
(bunchar.com การพระศาสนา 20210328_2)
[11]-กล่าวเปิดช่วงที่ ๒ ศาสนธรรมและศาสนประเพณี-พระธรรมกิตติเมธี
๑.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สุญญโต)
ขอให้เข้าใจว่าเรื่องพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องใหญ่ เจ้าชายสิทธัตถะสละทุกสิ่งอย่าง ออกผนวช (หรือก็คือออกทำงานวิจัย) เป็นเวลา ๖ ปี ด้วยต้องการตอบคำถามว่าอะไรคือความทุกข์ ความสุขมีไหม ออกไปแสวงหาข้อมูล ทดลอง แม้พบครูบาอาจารย์ก็ยังไม่พบคำตอบ พระองค์จึงกราบลาครูบาอาจารย์ ออกแสวงหาด้วยตนเอง กระทั่งตั้งสัจจอธิษฐานว่า จะไม่ยอมลุกแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งไป พระองค์จึงค้นพบแล้วระลึกถึงครูบาอาจารย์ คิดถึงเพื่อนมิตร ...
“มองพระพุทธศาสนาต้องมองลึกและมองกว้าง และมองด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น”
[12]-พระครูสิริธรรมาภิรัต
-งานวิจัยนี้เป็นเหมือนการจุดประกายเล็กๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหา
-'ศาสนพิธี' เป็นจุดเริ่มต้นของ 'ศาสนวัตถุ' นำไปสู่การรวมกลุ่ม > ศาสนธรรม > ศาสนบุคคล
-เพื่อให้เกิดเป็นบูรณภาพ จำเป็นต้องปฏิรูป ปฏิวัติ เพื่อเกิด “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ประยุกต์ธรรม”
-ในการพัฒนาเรื่องนี้ ผู้นำเป็นผู้ส่งสาร
-ปัญหาสังคมไทยคือขาดผู้นำ เมื่อเจ้าอาวาสเก่าไม่อยู่ เราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาผู้นำคนใหม่เพื่อส่งต่อศาสนธรรม
-ทำอย่างไร เติมน้ำ(ธรรมะ)กลับมาใส่ขวด(วัด)
๑.สารที่เราส่งไปนั้นต้องเหมาะสม
๒.คนรับสาร ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่เข้าวัด ส่งสาส์นที่เหมาะกับผู้รับสาส์น
๓.วิธีการส่งสาร
ถ้าเราวิเคราะห์ เป็นระบบอย่างนี้
ทำอย่างไร ทั้งแก่น เปลือก กระพี้ ไปด้วยกัน ถ้าเรามีแบบแผนเดียวกัน ก็จะเป็นพลังสำคัญ เป็นกำลัง พัฒนาสังคมได้
[13] - พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม
-ความสำเร็จของสำนักปฏิบัติธรรม 1. เริ่มจากศรัทธาในครูบาอาจารย์ 2. ความสำเร็จในใจของผู้ปฏิบัติ
-มีผู้ปฏิบัติหลายคนปฏิบัติแล้วไม่อยากกลับบ้าน เพราะยังไม่พร้อม ไม่อยากกลับไปพบเจอปัญหา --
-ผู้สอนต้องสอนให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
รอบ ๒
-อาตมาสอนตั้งแต่ ๒ - ๘๐ ปี มีเด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ
-เอาเรื่องชีวิตประจำวันเป็นตัวตั้ง, สถานที่ปฏิบัติธรรมคือร่างกายและจิตใจ
-แสดงธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวัน
-ผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกระบวนการ
-ธรรมะไม่ได้มาจากเรา แต่เป็นธรรมชาติ
[14]-พระครูจารุธรรมพิมล(อาจารย์ราวี)
• ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในสิ่งทีทำ
• มีการประชุม ก่อน/หลัง – ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ... รับฟัง และให้อภัยกัน
• มีการทำอย่างต่อเนื่อง
วัดเป็นของทุกคน ประเทศเป็นของทุกคน ทุกคนๆคือเพื่อน ทุกคนคือคนๆ เดียว ให้หยิบยื่นน้ำใจ หากกระทบกระทั่งก็ให้อภัยแก่กัน ถ้าทำได้ทุกคนจะได้รับความสงบเย็น และสามารถส่งต่อพุทธศาสนาไปสู่คนรุ่นหลานได้
[15]-พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต) วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช
-ศาสนพิธีกับศาสนธรรมต้องไปด้วยกัน มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นที่เรียนรู้ของเยาวชน
-ศาสนพิธี ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็นเต็มรูปแบบทุกวันพระ ตักบาตรแบบวิถีพุทธ
-ศาสนธรรม แสดงธรรมทุกวันพระ เพื่อกำจัดโลภะ รักษาศีลเพื่อกำจัดโทสะ แล้วเริ่มสอนธรรมะในรูปแบบต่างๆ และสร้างบุคคลที่มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ตามแนวหลวงพ่อพุทธทาส
[16]-พระครูปลัดสุพล (สถาบันพลังจิตตานุภาพ)
- การฝึกจิต เพื่อให้จิตมีพลัง เพื่อให้ละจุดดำ (กิเลส) ให้ใจใส ใจรู้ ใจตื่น ใจเบิกบาน ทำให้ใจของเรามันเบาบาง ละสิ่งไม่ดี ทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น
- รู้ - รู้อะไร > รู้จักตัวเอง > แก้ไขตัวเองได้ > ถ้าไม่รู้จักตัวเอง ก็แก้ไขตัวเองไม่ได้
- จิตดีแล้ว อยู่ไหนก็ได้ อยู่ไหน ก็มีความสุข
- มี course ที่เหมาะกับกลุ่มคนต่างๆ กัน เด็ก / ผู้ใหญ่ / คนแก่ / คุก / คนทำงาน
-สถาบันพลังจิตตานุภาพก็มีเป้าหมายเน้นไปที่จิต ปลูกฝัง ละอะไรดำ ละออกไป ไม่ให้สิ่งดำเกิดขึ้นอีก แล้วให้เกิดความขาวขึ้นมาอีก จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง
[17]-คุณวิบูลย์ ปราชญ์เรืองไกร
-เมืองไทยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่านโกเอ็นก้า ๒๐๐ กว่าศูนย์
-ขบวนการสอนนี้ เรียกว่า "เอหิปัสสิโก"
-การเรียนเรียนจากคำครูบาอาจารย์ ฟัง และปฏิบัติตาม ดังนั้นย่อมถูกต้องตรง ชัดเจน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว
[18]-พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สุญญโต) สัมโมทนียกถา
-วัตถุประสงค์ มี 3 ข้อ ข้อที่สำคัญคือ ข้อ 3 กล่าวว่า เพื่อสังเคราะห์บทเรียนเชิงหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อขยายผลในการจรรโลงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นำองค์ความรู้ไปเผยแผ่ต่อธรรมภาคีและสังคมวงกว้าง
-งานวิจัยนี้จะสำเร็จหรือไม่ อาตมาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสองข้อนี้
.
-ขอให้สังเคราะห์งานวิจัยนี้ให้ออกมาเป็นนโยบาย (กว้างๆ) ที่เป็นรูปธรรม มีแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบชัดเจน เห็นผลที่จะได้รับ ทำมาให้พร้อม คนนำไปอ่านแล้วเข้าใจ นำไปใช้ได้
ผลักดันให้มีการสร้างบุคคลากร เพื่อสอนหลักสูตรพระพุทธศาสนาอันนี้สำคัญมาก
น้อมสาธุการขอรับผม
Kittimetee Metee Kasem Laksanavilas
กราบขอบพระคุณทุกรูป
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ
Siridhammapirat Yodkhun
Phramaha Fookij Jutipanyo
ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับผม
๒๘ มีค.๖๔ ๐๖๓๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
Joomla templates by a4joomla