logo_new.jpg

Another Master of E-Sarn 
อีกอาจารยบูชาแห่งแดนอีสาน,พระอาจารย์สมภพ
(bunchar.com การพระศาสนา 20160816_3)

อธมฺมราคะรตฺตา
: ความกำหนัดกล้าบ้ากามอย่างวิปริต
วิสมโลภาภิภูตา
: ความโลภมากเห็นแก่ตัวเกินขอบเขต
มิจฺฉาธมฺมาปเรตา
: ความเห็นผิดเป็นชอบ

ทั้งสามอย่างดังกล่าวมาเป็นปัจจัยโยงใยให้แก่กันและกัน เกิดขึ้นรุ่นแรงขึ้น ปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งการกินซึ่งกันและกัน ข่มเหงผู้มีกำลังน้อยกว่า ชนิดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นเหตุถ อตฺถิ ธมฺมจริยา สมจริยา ปุญฺญกริยา กุสลกิริยา อญฺญมญฺญ ชาทิกา วตฺตติทุพพลมาริกา - เพราะเหตุที่พวกเขา ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรม ไม่รู็จักประพฤติเพื่อความสงบ ไม่กระทำกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศล เขาจึงมีแต่การกินซึ่งกันและกัน มีแต่การกินกันเอง มีแต่การเบียดเบียนผู้อ่อนแอกว่า อ่อนแอกำลังทรัพย์ กำลังปัญญา กำลังแห่งอำนาจ กำลังแห่งโอกาส ดังเรารู้เราเห็นกันอยู่ทุกวัน ประเทศไทยเรา....

ระหว่างทุกวันที่ ๑๓ - ๑๖ สิงหาคมของทุกปี
ที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ.คำตากล้า สกลนคร
มีกิจวัตรอาจารยบูชาสำคัญยิ่งของชาวพุทธไทย-ลาว ที่ค่อย ๆ ขยายจากอีสานจนทั่วไทยไทยและลาว เพื่อน้อมรำลึกปฏิบัติบูชาคุณของพระอาจารย์จูม และ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส ได้รับเมตตานำคณะเข้าร่วมมาหลายปีแล้ว ปีนี้คณะของเราไปถึงบ่ายวันที่ ๑๓ แล้วปลีกกลับก่อนตอนบ่ายวันที่ ๑๔

ได้ร่วมรับศีล ทำวัตรเย็น ฟังธรรมพระอาจารย์ราวี ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า กระทำสามีจิกรรม กินข้าวก้นบาตร แล้วไปขึ้นเขาตุงคคีรี ปีติกันทั่ว

นอกจากภาพเหล่านี้ ผมอ่านบทนำ-อนุโมทนาในหนังสือสวดมนต์ของท่านแล้ว จับใจหลายประการ ต้งแต่เหตุแห่งปัญหาในทุกวันนี้ตามที่ยกไว้ข้างต้น และโอกาสของประเทศไทยที่จะนำธรรมมาฝ่าข้ามไป รวมทั้งหลักคิดของการทำวัตรเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงธรรม มีตอนหนึ่งดูเหมือนท่านจะพาดพิงชีวิตส่วนตัวของท่านเองที่เติมโตแล้วเอาแต่ทำงานหาเงิน ก่อนที่จะมาพบธรรม

ขอเชิญอ่านและพิจารณาบูชากันเองนะครับ

๑๖ สค.๕๙

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//