logo_new.jpg

ส่งเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่สวนโมกข์กรุงเทพ ตลอดทั้งวันนี้ ขณะนี้ที่เพิ่งสดัปกรณ์และถวายอดิเรกที่พระตำหนักเพชร วัดบวร พร้อมกับกำลังเปลื้องโกศพระศพ เชิญสู่ราชยานเพื่อเคลื่อนสู่จิตกาธานสุสานหลวง พวกเราที่สวนโมกข์กรุงเทพก็ชุมนุมกันบำเพ็ญภาวนา สวดมนต์ทำวัตรเช้าด้วยกัน ได้รับหนังสืออันเป็นมงคลสุดจากวัดบวรมาแจกจำนวนหนึ่งแก่ท่านที่มาร่วมกลุ่มแรก ๆ ในจำนวนจำกัด ชื่อ บวรธรรมบพิตร ด้วยความระลึกและขอบพระคุณยิ่ง ในพระเมตตาของคณะสงฆ์แห่งวัดบวร อันมีสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน เป็นหนังสือที่เลิศค่า ที่ยก "เถรธรรม ๑๐ ประการ" ของพระพุทธองค์มาดำเนินเรื่องให้เราได้เห็นภาพของ "สังฆราชารูปนี้" ของเรา อย่างเด่นชัด สำหรับชาวเราที่สวนโมกข์กรุงเทพที่นิยมเชิญภาพที่ท่านอาจารย์กราบแทบพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จนั้น ในเล่มนี้ ท่านนำภาพที่เจ้าพระคุณสมเด็จกราบตอบ ด้วยระลึกในพระวินัยว่าพรรษาอ่อนกว่าเสมอ ๆ วางไว้คู่กับภาพท่านเจ้าคุณอาจารย์ปยุตโตอีกด้วย ส่วนการที่พวกเราได้ทำถวายหลายประการตลอดมานั้น มีภาพชุดที่เราประสานคณะสงฆ์จากอินเดียและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียมาจัดทำกาลจักรถวายด้วยครับ ขอเชิญร่วมเจริญใน "ญาณสังวร" ร่วมกันตลอดทั้งวันนี้นะครับ

 

 
รูปที่1
 
รูปที่2
 
รูปที่3
 
รูปที่4
 
รูปที่5
 
รูปที่6
 
รูปที่7
 
รูปที่8
 
รูปที่9
 
รูปที่10
 
รูปที่11
 
รูปที่12
Joomla templates by a4joomla