logo_new.jpg
ชาวบ้านจะต้องไม่ทิ้งวัดให้พระรับผิดชอบเท่านั้น
และพระก็ต้องไม่โยนให้ชาวบ้านอย่างเดียว
OnSomeNewWayOfWat'sWorkAtMuangNaKorn
(buncha.com การพระศาสนา 20210331_1)
นี้ จากเวทีงานวัดวิถีใหม่ในวาระ ๑๐ ปี
ที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives
ซึ่งสอดคล้องกับวันนี้ ที่พวกเราจะทำกันที่ #วัดจันท่าวังเมืองนคร
หลังจากห่างไปนานและปล่อยให้พระกับชาววัดจันว่ากันมาเองพักใหญ่
แม่ฝากไว้ แถมเดือนเมษายนนี้ น้าพาจะอายุ ๒๙ เอ๊ย ๙๒ ขวบ
เอาเป็นว่าวัดจันจากนี้ จะพยายามให้เป็น #อีกรมณียสถาน
อย่างพระพุทธองค์ทรงสอน
วันนี้ท่านเจ้าคุณ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
กับคณะสงฆ์เมืองนครเมตตา
Chai Choti
ณ.พัชร วชิระ
สุธรรมรัตน์ สุจิณฺโณ
วันหน้า ขออาราธนานิมนต์ ท่านจากเวทีมานะขอรับผม
พระมหาทวีป กตปุญโญ
Suthito Aphakaro
วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี รศ.ดร.
Siridhammapirat Yodkhun
เตช ปัญญา
Phramaha Fookij Jutipanyo
ชุมพร รำไพ ฯลฯ
[5]-วัดเหล่าอาภรณ์
“อยากจะให้วัดเกื้อกูลกับชุมชน ชาวบ้านจะต้องไม่ทิ้งวัดให้พระรับผิดชอบเท่านั้น และพระก็ต้องไม่โยนให้ชาวบ้านอย่างเดียว เราจะอยู่แบบเกื้อกูล เรามีแนวทางชัดเจน ‘พระเณรคือผู้ผ่าน ชาวบ้านคือเจ้าของ’”
[6]-วัดญาณเวศกวัน
“ที่วัดเหมือนจะบังคับญาติโยมที่มาถวายสังฆทานต้องฟังเทศน์ พระหลายท่านก็รู้สึกว่า เรามีของเยอะแยะแล้วเราไม่ต้องไปรับสังฆทานหรอก แต่เราก็รู้สึกว่าการได้ไทยธรรมเป็นเรื่องรอง เรื่องหลักก็คือได้แสดงธรรมให้เขาฟัง ของก็เหมือนกับของแถม พอเราได้รับมา เราก็ใช้ในวัดไม่น่าจะถึง1% เราก็จะเอามาจัดแยกจำแนกประเภทไว้ เสร็จแล้วก็หาผู้รับที่น่าให้”
[7]-พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
-พระแทบไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย
-ระบบที่วัดคือเตรียมพานสำหรับวางปัจจัย มีโยมคอยนำปัจจัยไปใส่ตู้
-พระลงตารางรรับสังฆทานของวัด ของสังฆทานเป็นส่วนรวมของวัด พระสามารถนำของไปใช้ส่วนตัวได้
ปัจจัยส่วนกลางใช้สำหรับการเดินทาง และกิจอื่นๆ ของสังฆะ
-มีการจดบันทึก ทำบัญชีทรัพย์สินของวัด ทุกสิ่งทุกอย่างของวัด เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไร ใครถวาย “มีให้จด หมดให้จ่าย” ทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
[8]-พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ) วัดญาณเวศกวัน
"สมบัตินี้คืออะไรบ้าง, ใครคือเจ้าของสมบัตินี้, เราจัดการอย่างไรให้เป็นธรรมาภิบาล (เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง) เป้าหมายเราจะจัดการเพื่ออะไร"
"ทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือครูบาอาจารย์จะจัดการอย่างไรให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ไม่ใช่หาประโยชน์"
"เมื่อก่อน "ชุมชนสร้างวัด บริหารจัดการวัดให้พระ ปัจจุบันพระต้องดูแลส้วมให้โยม"
.
อาตมาขอเสนอ
๑. สมบัติคืออะไร
๒. เจ้าของคือใคร
๓. How to จัดการ เราจะจัดการยังไง ทำยังให้เป็นธรรมภิบาล
คงไม่ใช่เพียงโปร่งใส่ แต่ต้องเป็นประโยชน์ได้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อใครได้อย่างไร
๔. เป้าหมายการจัดการคืออะไร
การมองระบบ น่าจะสำคัญ ไม่ใช่เพียง system แต่เป็น flatform
ตีความ”สมบัติ”ให้กว้างขึ้น
-ปัญญาสายพุทธศาสนา เราคงไม่ได้พูดเพียงเงินทอง หรือ สินทรัพย์
-ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางบุคคล เราไม่ได้ได้ใช้ประโยชน์ เราไม่ได้ใช้อย่างเป็นระบบ
- “ไม่ยึดเป็นสำนักใคร สำนักมัน” ตัวอย่าง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ อาจจะด้วยมรดกธรรมท่านอาจารย์พุทธทาส การดูแลทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลอย่างไร ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้นำไปเพื่อหาประโยชน์ เช่น ผลงานเขียนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารณ์ (ป.อ.ประยุตฺโต)
[9]-พระมหาชุมพร ธัมมโฆสโก เจ้าอาวาสวัดเหล่าอาวรณ์ ยโสธร
-“ของล้น ขนแจก” วัดเป็นเพียงผู้รับ และแจกผ่านไป
-วัดเป็นของชุมชน ทุกคนต้องมาช่วยกันดูแล
-ผมอยากนำเสนอความหมายให้เข้าใจถูกต้อง ของคำ ๓ คำว่า "ปฏิบัติธรรม" "ทำบุญ" "สังฆทาน"
1. ปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมไปปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต
2. ทำบุญ คือการทำความดีในชีวิตจริง บุญคือการทำความสะอาดใจ เป็นไปด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม, ... เริ่มจากกิจกรรม ทำให้เป็นกิจวัตร
3. สังฆทาน : ทานคือเสียสละ, สังฆะคือส่วนร่วม สังฆทานคือเจตนาที่จะทำเพื่อส่วนร่วม
นำแรงงาน มาทำบุญ
[10]-ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ผมประทับใจ ๓-๔ เรื่อง
-เห็นความเหมือนในความแตกต่าง ขนาดวัด จำนวนคน
-ความเหมือนคือความพยายามในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
-ข้อค้นพบคือวัดไทยให้ความสำคัญกับการตรวจทาน จากการตัดสินใจโดยเจ้าอาวาสคนเดียว ไปสู่การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ตรวจทานได้
-การมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญมาก เช่น ระบบบัญชี
ก. วัดขนาดเล็ก เจ้าอาวาสจดเอง มีผู้ช่วยเป็นเณร หรือบุคคลภายนอกมาช่วยตรวจทานได้
ข. วัดขนาดกลาง มีบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นระบบการทำงานที่โปร่งใส หลักการคือมอบหมายอำนาจให้ทำ และสามารถตรวจสอบได้ มีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยอย่างเป็นระบบ และเข้ามาประจำ ทำให้พระสงฆ์สามารถมีเวลาทำกิจอื่นได้
ค. วัดขนาดใหญ่ มีระบบกรรมการวัด มีการตรวจสอบทางบัญชีอย่างเป็นระบบโดยผู้รู้
**สำคัญคือมีศรัทธาจากภายนอกมาช่วยเหลือ, การมีส่วนร่วมของประชาชน สำคัญที่สุด"
-มีความถูกต้อง ๓ ด้าน : ตามกฏหมาย พระธรรมวินัย ธรรมภิบาล
๓๑ มีค.๖๓ ๐๗๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
Joomla templates by a4joomla